Web Analytics
UEFA Kriterleri ve 2012 Neler Getiriyor-Ayhan Baynal
UEFA Kriterleri ve 2012 Neler Getiriyor-Ayhan Baynal

UEFA Kriterleri ve 2012 Neler Getiriyor-Ayhan Baynal

Borçlu Kulüpler 2013-2014 sezonuna dikkat.

UEFA 2000 li yıllardan beri bir dizi önlem paketi aldı.

Yine UEFA 2004 yılında bu kriterlerin uygulamaya alınmasını istemiş ve bu süreye kadar lokal federasyonların gerektiğinde iç hukuk düzenlemelerini de gözden geçirerek, lisanslama sistemini hayata geçirmelerini istemişti.

Bu kriterler UEFA Kriterleri olarak adlandırıldı.

Bu kriterlere uygun Futbol Federasyonlar ı kulüplerin yapılarının denetlenmesi ve kritere uygun takımların UEFA organizasyonlarında oynamasına izin verilmesi talep edildi. Bu şartlara uygun olmayan takımların katılmasına müsaade edilmedi.

Spor kamuoyu buna Kulüp Lisans Sistemi olarak biliyor.

Bu lisansı Süper lig takımlarından 7-8 takımdan fazlası genellikle alamadı.

Kayserispor bu takımlar arısında her yıl şartları yerine getirerek aldı.

Her ulusal federasyon, UEFA’nın hazırladığı kulüp lisans talimatını kendi kanunları doğrultusunda ve UEFA’nın belirlediği asgari koşulları aynen muhafaza ederek hazırlamak zorundadır.

Türkiye Futbol Federasyonu kulüp lisans talimatı 23 Aralık 2003 tarihinde UEFA tarafından onaylanmıştır.

UEFA Kriterleri nedir?

Kriterler A-C aralığında derecelendirilmiş durumda.

”A” derecesi mutlaka uyulması gereken kriterler olup; ”C” derecesi kriterler, mümkün olduğunca uyulması gereken kriterleri ifade ediyor. Finansal kriterler, belirlenmiş bir zaman dilimi içinde kademeli olarak uygulamaya alınmıştı.

Federasyonlar, ulusal lisans sisteminin ülke hukukuna uyumlu olarak hazırlanması, esneklik tanınacak kriterlerin saptanması, disiplin kuralları ve yaptırımların belirlenmesini 2004’e kadar tamamlamış olmaları gerekiyordu. Yine buna bağlı olarak bağımsız muhasebe ve denetim elemanlarının etkinleştirilmesi vb. konularda görevlerini yerine getirmiş olmaları kararı verilmişti.

A) Zorunlu:

Herhangi bir A kriterini yerine getirmeyen lisans adayı lisans alamaz ve UEFA kulüp müsabakalarına katılamaz.

(B) Zorunlu:

Herhangi bir B kriterini yerine getiremeyen lisans adayı, lisans verence belirlenen yaptırımlara tabi olacak, ancak yine de lisans alarak UEFA kulüp müsabakalarına katılabilecektir.

(C) En iyi uygulama tavsiyesi:

En iyi uygulama diye adlandırılan C kriteri ise, yerine getirilmediği takdirde herhangi bir yaptırımı gerekli kılmayan ve lisans verilmesine engel teşkil etmeyen kriterdir. Ancak bazı C kriterleri ileride zorunlu kriterler haline getirilebilir.

UEFA kriterlerini genel olarak beş başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

Sportif kriterler

Kulüplerin, gençlerin sportif ve akademik eğitimine gerekli çabayı sarf etmesi ve bu amaçla yetkin teknik eğiticiler istihdam etmeleri, oyun alanı ve dışında fair play’in yerleştirilmesi ile ilgililer (futbolcular, hakemler, teknik eğiticiler ve görevliler) arasında ortak anlayışın geliştirilmesi hedefine dönük kriterlerdir.

Altyapı kriterleri

Ülkemiz ve Avrupa çapında donanım ve temizlik açısından, nitelik bakımından eşit standartta tesislere ulaşılması ve izleyicilerin güvenli, rahat yararlanmalarına elverişli, basın mensuplarının görevlerini düzenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri statların ve futbolcuların yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân tanıyacak eğitim tesislerini oluşturmak amacına dönük kriterlerdir.

Personele ilişkin ve idari kriterler

Kulüplerin artan ticari önem karşısında, belli bilgi birikimine sahip, iyi eğitimli, nitelikli profesyonelleri istihdam etmeleri, güvenlik açısından yetkin hizmetlerden yararlanmaları ve sportif başarı açısından da tüm takımların nitelikli teknik öğreticiler tarafından eğitilmeleri ve tıbbi destek görmeleri amacına dönük kriterlerdir.

Mali kriterler

Kulüplerin ekonomik ve mali kapasiteleri ile şeffaflık ve kredibilitelerinin artırılması, yatırımcılara gerekli önemin verilmesinin yerleştirilmesi, ulusal ve uluslararası turnuvaların devamlılığının temini ve mali yönden fair play’in yerleştirilmesi amaçlarına dönük kriterlerdir.

Önemli olması bakımından bu kriterleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Lisans alabilmek için kulüp aşağıdaki şartları sırasıyla yerine getirmek zorundadır.

1-Dönem içerisinde meydana gelebileceği planlanan bütün yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli mali kaynaklara ve kullanılabilir kredi olanaklarına (gerektiğinde) sahip olduğunu gösteren kanıtlar;

a-Fon akım tablolarının hazırlanması

Tablo, kulübün belli bir dönem boyunca sağladığı fonları, yatırım ve finansman faaliyetlerini özetler. Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişikliklerini açıklar.

Fon akım tabloları temel mali tablolar ile birlikte sunulur. Bu tabloda fon kavramı tüm finansal araçları kapsar. Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı açıkça belirtilir.

Kulüplerin federasyonumuza verecekleri fon akım tabloları homojenlik sağlayarak karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla düzenlenecektir.

b- Nakit akım tablolarının hazırlanmasıBu tablo bir kulüpte, belli bir dönemde ortaya çıkan nakit akış kaynakları ve kullanım yerleri itibariyle gösteren tablodur. Bu tabloda fon kavramı kasa mevcudu ve bankadaki mevduatları kapsar.

c- Bankalar ve özel finans kurumları ile yapılan kredi sözleşmelerinin ve varsa banka garantilerinin orijinal veya noter tasdikli kopyalarının ibrazı.

2- Profesyonel futbol kulüplerimizin muhasebeleri, futbol faaliyetlerinin ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere (federasyonumuza, diğer kamu kurumlarına vs.) sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumunu yansıtmanın sağlanması ve kulüplerimizde denetimin kolaylaştırılması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan, “Tek Düzen Muhasebe Uygulama Genel Tebligi” hükümlerine uygun olarak tutulacaktır.

Profesyonel futbol kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili tüm gelir ve giderlerini VUK’da belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belgelendirmeleri zorunludur.

3- Profesyonel futbol kulüplerimiz tüzüklerine ve genel kurul tarihlerini göre hesap dönemlerine uygun olarak (takvim yılı veya futbol sezonu itibariyle) bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş ve genel kurulca ibra edilmiş hesaplarına göre gerekli mali bilgileri TFF’ye vereceklerdir.

4- Federasyon ayrıca futbolla ilgili (futbol transferleri, futbolcu maliyeti, vergi, SGK vs.) lisans verme yönteminin ayrılmaz parçasını oluşturacak bilgi de isteyebilir.

5- Kulüplerin federasyonumuza, oyuncularına, teknik direktörlerine ve diğer kulüplere olan kesinleşmiş borçları ile FIFA ve UEFA kararları doğrultusunda futbolculara, başka federasyonlara bağlı kulüplere, teknik direktörlere ve maç organizatörlerine olan kesinleşmiş borçlarının ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunun kulüp tarafından teyidi. 6. Tüm kulüpler, tescil yönteminin bir parçası olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlenmek ve bu denetçiler tarafından hazırlanacak raporları süresinde futbol federasyonuna göndermek zorundadırlar.

UEFA kriterlerine uymayan kulüplere uygulanacak yaptırımlar

Öncelikle belirmemiz gerekir ki, UEFA kriterlerine uygun yapılanmasını gerçekleştirememiş kulüpler, federasyondan kulüp lisansı alamayacakları için, sportif performans sergileseler bile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadelelerine katılamazlar.

Bunun dışında yine lokal federasyonlar bu kriterlere uyum sağlamamış kulüplere aşağıdaki yaptırımları uygulama hakkına sahiptirler.

a)İhtar;

Tüm kriterlerin birinci kez ihlali halinde uygulanır.

b)Para cezası;

İhlalin ihtardan sonra tekrarında uygulanır.

c)Yeni futbolcu alımının yasaklanması;

Kulüplerin futbolcu, teknik kadro, federasyona olan borçlarının kapatılmaması veya FIFA – UEFA tarafından verilen karalara uygun işlemlerini yerine getirmemesi halinde uygulanır.

d-Puan indirimi;

Para cezasına rağmen tekrarı halinde cari veya sezon puanlarından indirim şeklinde uygulanır.

e- Futbolcuya lisans verilmemesi veya geri alınması;

Puan indirimine tekrarı halinde uygulanır.

f-Küme düşürme;

Puan indirimine rağmen tekrarı halinde uygulanır.

g- Tescil iptali;

Küme düşürmeye rağmen tekrarı veya hukuki kriterlerin 17. maddesinde yazılı hususların ortaya çıkması halinde uygulanır.

Kısaca;

2011-2012 sezonu ile bu şartlar daha da ağırlaştırılarak uygulanmaya başlıyor.

2012 finans raporları (Bilanço) esas alınarak 2013-2014 sezonunda tam olarak devreye girecek.

Bu durumda;

1.Futbol Takımlarının giderleri gelirlerini aşamayacak.

2.Son 3 yıllık toplam geliri, borçlar; 5 Milyon Euro aşabilecek. Bu rakama kadar 2015’e kadar ; 45 Miyon, 2018’e kadar 30 milyon Euro ve sonrası için 5 Milyon Zara edebilecekler

3.Gelir Hesapları; Stad Gelirleri (Bilet Satışları), Yayın Hakları, Sponsorluk gelirleri, Futbolcu Satış Gelirleri hesaba katılacak. Kısaca Parasal olmayan gelirler hesaba dahil edilmeyecek ve bunun dışındaki gelirler futbol dışı gelir olarak sayılacak.

4.Hiçbir futbolcuya, Kulübe yada yasal otoritelere vadesi geçmiş burç bulunmayacak.

5.Mali Genel Kurullarda onaylanan bir sonraki dönem bütçeleri UEFA’ın onayına sunulacak.

6.Öz sermayesi negatif duruma düşmeyecek. (Mal varlıkları+Alacaklar toplamı borçlardan fazla olacak.

7.Her takımın bir finans direktörü olacak. Kısaca sertifikalı mali denetçisi olacak.

8.Bütçesi 5 Milyon EURO nun altında olan takımlar bu kriterlerden muaf tutulacak.

Kısaca takımların bol keseden yaptıkları transferler yada borçlanmaları önlenmiş olacak.

Yani vadesi geçmiş borç yada Özkaynakları eksiye düşen takımların liglerde mücadele edemeyecekler.

UEFA ise hiçbir organizasyona dahil etmeyecek.

Bir örnek verecek olursak;

Örnek;

Lig Sonunda;

1-Fenerbahçe (Borçlu)

2-Trabzonspor (Borçlu)

3-Galatasaray (Borçlu)

4-Kayserispor (Borcu Yok)

5-…

6-..

olsun;

Bu 4 takımın Mali Durumlarını UEFA onayına bakılacak.

Borcu olan takımların lige katılması engellenecek.

Yani;

Borçlu takımlar yerine; 4 ve 5. Takım Şampiyonlar ligine gidecek.

Borçlu olan takımlara , Borç durumlarına göre;

Puan silme,

Transfer yasağı ve son olarakta bir alt lige ( 4.lige kadar BAL) gönderecek.

Bu cezayı UEFA zorlaması ile TFF uygulamak zorunda.

Eğer uygulamaz ise;

Türk takımların Avrupa Kupalarında ve Milli Takımın Uluslar arası maçlardan UEFA men cezası verecek.

Kısaca;

Bu sezon 2012 sonuna kadar tüm takımlar yatırımlarını yapmış ve hazır olarak liglere girmelidir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları